• Uw offerte lijst is leeg
Offerte wijzigen
menu
  • Uw offerte lijst is leeg
Offerte wijzigen

Juli Actiemaand! Profiteer van kortingen tot wel 10% of ontvang een gratis sfeervolle buitenkachel ter waarde van €499. Zie voorwaarden

Algemene voorwaarden

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Klinkervisie BV is gevestigd te Spijk, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60156031

Klinkervisie BV, hierna te noemen verkoper, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van bestratingsproducten, voornamelijk te gebruiken in de open lucht.
Klinkervisie BV levert bovengenoemde goederen en diensten aan zowel consumenten als de zakelijke markt.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KLINKERVISIE BV.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Klinkervisie BV gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Klinkervisie BV gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

Eigendomsovergang en risico

Behoudens verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt verkoper zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan. Indien het verkochte geleverd is, maar nog niet betaald, mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand.

Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan verkoper te melden.
Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom. Dit blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

Levering

De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. De levering van de goederen vindt plaats binnen 7 werkdagen na het betalen van de geplaatste bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. Klinkervisie BV heeft het recht de bestelde goederen naar boven af te ronden op volle lagen uit een verpakking. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Klinkervisie BV het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Klinkervisie BV redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking. Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal verkoper bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan.

Ontvangst en reclames

De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd. De koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

Retourvoorwaarden

Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar verkoper. De klant dient per e-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij de goederen verstuurt. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Klinkervisie BV of een door haar opgegeven adres. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan verkoper zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de koper. Indien verkoper de retourzending dient te verzorgen, zal verkoper voorafgaand aan de retourzending prijsopgave doen.

Voorwaarde voor retourzending

De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals de klant deze heeft ontvangen en geadresseerd te zijn aan het door Klinkervisie BV opgegeven retouradres. Na ontvangst van de goederen zal het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 30 dagen geretourneerd worden aan de koper. Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden. Speciaal voor de koper bestelde of geproduceerde orders kunnen niet geretourneerd worden.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Klinkervisie BV is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

Prijzen en betaling

Indien de kostprijs van de door Klinkervisie BV verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van onder meer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen, een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Klinkervisie BV gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Klinkervisie BV zal hiervan de koper per email mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, ontslaat hij daarmee Klinkervisie BV van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren. Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

Ontbinding

In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Klinkervisie BV gesloten afspraak heeft Klinkervisie BV het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Klinkervisie BV tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest. Het bepaalde is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als bedoeld bij het afsluiten van de koopovereenkomst zijn geweest, zonder dat Klinkervisie BV door de koper op de hoogte is gesteld. Indien Klinkervisie BV besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

Aansprakelijkheid

Alle directe en/of indirecte schade welke voortvloeit uit de met verkoper gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
In het bijzonder aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door verkoper verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.

Wijziging van deze algemene voorwaarden:

Klinkervisie BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd worden zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door verkoper is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

Geschillen

Alle, door Klinkervisie BV als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing. In afwijking kunnen consument/kopers ervoor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van verkoper of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met verkoper voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen. Een geschil, zoals omschreven wordt door de Geschillencommissie, kan slechts in behandeling genomen worden indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen na levering schriftelijk aan verkoper heeft voorgelegd. Uiterlijk 3 maanden nadat de klacht aan verkoper is voorgelegd, kan het geschil - schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600,

2509 LP Den Haag.
Wanneer de koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is verkoper aan deze keuze gebonden. Wanneer verkoper dat wil, zal de koper binnen 5 weken na een daartoe door verkoper schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt verkoper de keuze van de consument niet binnen de termijn van 5 weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.